top of page

Algemene voorwaarden Friendlyface

Eens je een afspraak gemaakt hebt bij Friendlyface, ben je akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden die je hieronder kunt terugvinden. Als tegenprestatie beloof ik om onze afspraken te respecteren en zelf ook op tijd te zijn.

ARTIKEL 1 DEFINITIES

1. Friendlyface, gevestigd te Assenede Toverheksstraat 25, met als zaakvoerder Morgan Foré, actief onder ondernemingsnummer 1006.619.082, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als schoonheidsspecialiste.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan schoonheidsspecialiste tegen betaling van honorarium en kosten jegens de klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van overige diensten en producten door of namens schoonheidsspecialiste waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
5. Indien zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze algemene voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.

ARTIKEL 3 AANBOD

1. Schoonheidsspecialiste kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgafspraken.

ARTIKEL 4 TARIEVEN EN BETALINGEN

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Klant ontvangt na een online boeking een bevestiging van de afspraak via e-mail, hetzij de klant een verkeerdelijk e-mailadres heeft opgegeven. Er wordt geadviseerd steeds ongewenste mail / spam te bekijken. 
3. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Schoonheidsspecialiste heeft het recht de op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.
4. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
5. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

ARTIKEL 5 INFORMATIEVERSTREKKING KLANT

1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan schoonheidsspecialiste.
2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Schoonheidsspecialiste zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Klant vrijwaart schoonheidsspecialiste voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van schoonheidsspecialiste.
5. Schoonheidsspecialiste is te allen tijde gerechtigd een overeenkomst te weigeren op basis van verstrekte informatie of wanneer hygiëne en/of gezondheid van een der partijen in het geding komt.

ARTIKEL 6 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Schoonheidsspecialiste voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit, op basis van de door klant verstrekte informatie. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde, tenzij dit aan de grove schuld van schoonheidsspecialiste te wijten is. Deze beoordeling komt enkel toe aan schoonheidsspecialiste. In een dergelijk geval heeft klant recht op een nieuwe behandeling, zonder aanvullende schadevergoeding.
2. Indien klant een behandeling wenst tegen advies van schoonheidsspecialiste in, is dit geheel op eigen verantwoordelijkheid van klant.

ARTIKEL 7 WIJZIGING EN ANNULERING

1. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft schoonheidsspecialiste de mogelijkheid een behandeling te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van schoonheidsspecialiste en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de behandeling noodzakelijk zijn. Schoonheidsspecialiste maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant. Indien een vervangende datum niet mogelijk of gewenst is, kan de afspraak kosteloos worden geannuleerd.

Bij het maken van je afspraak ben je akkoord gegaan met deze voorwaarden - goede afspraken maken goede vrienden 

Alle andere algemene voorwaarden vind je onderaan de pagina.


Kosteloos annuleren of verplaatsen kan tot 48 uur op voorhand door een mail te sturen naar friendlyface@outlook.be of zelf in je bevestigingsmail je afspraak te annuleren en een nieuwe afspraak te boeken via friendlyface.be. Noteer je naam, datum en uur van de afspraak wanneer je via e-mail je afspraak annuleert, je ontvangt een bevestiging van de annulering.

Annuleer je de afspraak op minder dan 48 uur wordt 50% van de gemiste behandeling aangerekend. Kom je te laat op je afspraak, wordt naargelang de soort behandeling en aantal minuten te laat de afspraak ingekort uit respect voor de volgende klant. Kan ik de behandeling niet meer uitvoeren, wordt 50% van de afspraak in rekening gebracht. 
Kom je niet naar je afspraak zonder te verwittigen, een "no-show" dus? Dan wordt de gemiste behandeling volledig aangerekend.

Je ontvangt een betalingsuitnodiging via e-mail. 

Een compensatie wordt betaald vooraleer er een nieuwe afspraak gemaakt kan worden. 


3. Klant heeft voor de aankoop van fysieke producten en materialen uit de salon 48 uur na aankoop de mogelijkheid de producten te retourneren, mits deze ongeopend en ongebruikt zijn.

ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID SCHADE

1. Schoonheidsspecialiste is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Schoonheidsspecialiste is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade die eventueel zou zijn opgelopen tijdens een behandeling.
3. Schoonheidsspecialiste is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
4. Schoonheidsspecialiste is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de klant gedurende een overeenkomst op locatie.
5. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een behandeling. Tevens is klant zelf verantwoordelijk voor het tegen de advies van de Schoonheidsspecialiste in handelen. Zie ook artikel 6 van deze voorwaarden.
6. Klant vrijwaart Schoonheidsspecialiste tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Schoonheidsspecialiste geleverde diensten.

ARTIKEL 9 INTELLECTUEEL EIGENDOM

1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Schoonheidsspecialiste aan klant ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij Schoonheidsspecialiste. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
2. Elke handeling in strijd met het in het vorige lid van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
3. Bij inbreuk komt Schoonheidsspecialiste een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
4. Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant Schoonheidsspecialiste toestemming beeldmateriaal van de door Schoonheidsspecialiste gecreëerde behandelingen te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de behandeling uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.

ARTIKEL 10 BIJZONDERE BEPALINGEN

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
 

ARTIKEL 11 KLACHTEN

1. Klant is verplicht om klachten over de geleverde diensten en behandelingen binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Schoonheidsspecialiste.
2. De Schoonheidsspecialiste is niet verplicht geld terug te geven bij ontevredenheid van de klant, maar er zal een passende oplossing worden gezocht.
3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

ARTIKEL 12 GESCHILBESLECHTING

1. Op deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Partijen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin Schoonheidsspecialiste is gevestigd.
3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Schoonheidsspecialiste en betrokken derden 12 maanden.

bottom of page